Zapraszamy do świetlicy

Świetlica szkolna to miejsce, które zapewnia opiekę uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu. Do świetlicy  uczęszczają dzieci z oddziału przedszkolnego i klas 1-3 szkoły podstawowej. Podczas dnia  Świetliki mogą korzystać ze wszystkich zajęć prowadzonych przez  nauczycieli w określonych dniach i godzinach, tak aby jak największa ilość dzieci mogła wziąć w nich udział. Działalność świetlicy określa roczny plan pracy zgodny z rocznym planem pracy szkoły.


Cele i zadania świetlicy to:

 • Organizacja racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych.
 • Wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru jak: empatia, odpowiedzialność, szacunek dla innych, prawdomówność, pracowitość i sprawiedliwość.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania.
 • Rozwijanie twórczej aktywności dzieci.
 • Rozwijanie aktywności fizycznej.

Do świetlicy uczęszczają dzieci głównie z klas 0-III. Opieka nauczycieli świetlicy objęte są również dzieci, które czekają na zajęcia pozalekcyjne, nie uczęszczają na religię lub nie idą na basen.

W świetlicy obowiązuje plan wychowawczy opracowany na początku roku szkolnego. Plan ten jest ściśle skorelowany z planem wychowawczym szkoły i uwzględnia święta szkolne, narodowe i religijne.

Nauczyciele pracujący w świetlicy kierują się w swojej pracy dobrem dziecka i troska o jego rozwój. Czuwają nad budowaniem dobrych relacji między dziećmi oraz miedzy dziećmi a dorosłymi. Codziennie organizują ruch dzieci na świeżym powietrzu w bliskim kontakcie z przyrodą .Proponują szeroką gamę zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Organizują zabawy, konkursy i uroczystości. W spawach wychowawczy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole. Trzon zespołu pedagogicznego stanowi 5 wychowawców. Łączy ich zamiłowanie do pracy z dziećmi, poczucie obowiązku, odpowiedzialności, chęć dzielenia się własnymi zainteresowaniami i pasjami, ustawiczne rozwijanie umiejętności oraz dążenie do samodoskonalenia.

Przyjazna atmosfera w świetlicy i oferta programowa sprawia, że niejednokrotnie dzieci niechętnie wychodzą do domu, prosząc rodziców o późniejszy odbiór.

Plan pracy świetlicy jest ściśle skorelowany z ramowym planem szkoły na dany rok szkolny. Zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin. Obowiązuje również ramowy plan dnia, który uwzględnia posiłki, wyjścia na powietrze, zajęcia tematyczne, zabawy dowolne oraz pomoc w odrabianiu lekcji.

 

Zajęcia Muzyczne

Bezpłatne zajęcia muzyczne oferowane w ramach działalności świetlicy szkolnej wspomagają wszechstronny rozwój wychowanków świetlicy. Poprzez zabawy muzyczne oraz wykonywane piosenki podopieczni świetlicy uczą się pracy w grupie, rozwijają umiejętności wokalne oraz wzmacniają prawidłową koordynację ruchową.

 

Zajęcia Czytelnicze

Zajęcia czytelnicze maja na celu dostarczenie dzieciom ogólnych podstaw wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, kulturze oraz rozwijanie zdolności poznawczych. Podczas zajęć z książką Świetliki zwiedzają Europę i poznają postaci związane z danym państwem, jak na przykład: J. Ch. Andersena, A. Lingren. Praca wychowawcza prowadzona w oparciu o książki i czasopisma prowadzona jest również w czytelni szkolnej, gdzie starsi koledzy czytają młodszym dzieciom. 

 

Zajęcia Plastyczne

Zajęcia plastyczne opierają się głównie na obserwacji i wykorzystywaniu różnorodnych doświadczeń. Najczęściej stosowane techniki plastyczne to: malowanie farbami, wydzieranie i wycinanie, tworzenie kompozycji z różnych materiałów oraz rysowanie kredkami, pastelami i węglem. Tematyka prac wykonywanych przez Świetliki związana jest ze stałymi imprezami i konkursami organizowanymi przez świetlicę oraz wydarzeniami i świętami obchodzonymi w ciągu całego roku. 

 

Zajęcia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Dzięki zajęciom z pierwszej pomocy przedmedycznej Świetliki uczą się udzielać pomocy oraz ją wzywać. Dzieci wiedzą jak reanimować poszkodowanego, opatrywać go, co robić w sytuacji zagrożenia życia. Uczniowie są przygotowywani również do udziału w akcjach ogólnopolskich, jak na przykład: Bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo oddechowej. 

 

Zajęcia Kulinarne

Zajęcia kulinarne prowadzone w świetlicy mają charakter praktyczno-teoretyczny. Głównym założeniem jest rozwijanie zainteresowań uczniów  sztuką gotowania, poznawania technik gotowania i serwowania  potraw. W czasie zajęć poruszane są także m.in. tematy z zakresu BHP, tematy związane z  wartościami odżywczymi warzyw, owoców, przetworów, mleka i ich znaczenia dla prawidłowego rozwoju organizmu. 

 

Zajęcia z Korektywy

Dzięki zajęciom z korektywy wspomagana jest ogólna sprawność i wydolność organizmu oraz wzmacniana siła mięśni. Dzieci uczą się prawidłowych postaw przy odrabianiu lekcji oraz siedzeniu przy komputerze. Poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia korygowane są niewielkie wady postawy. 

 

Zajęcia Sportowe - piłka nożna

Dzięki grom i zabawom z piłką, dzieci uczą się przestrzegać zasad, pracować w grupie oraz wynajdywać sprawiedliwe rozwiązania do przyjęcia dla obu stron. Świetliki również zapoznają się z regułami współzawodnictwa oraz „zdrowej rywalizacji”. W pracy świetlicowej najczęściej stosujemy: gry ruchowe, zręcznościowe oraz konstrukcyjne. 

 

Zajęcia Komputerowe - robotyka

Celem zajęć komputerowych z robotyki jest przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, podstaw automatyki i robotyki, zasady działania robotów i urządzeń elektronicznych, technik oprogramowania oraz rozwiązania problemów projektowych. Zajęcia główny nacisk kładą na rozwój u dzieci umiejętności takich jak: wyobraźnia wizualno-przestrzenna, kreatywność, praca zespołowa czy umiejętność logicznego myślenia.

 

Zajęcia w Ramach Projektu STONOGA

- Zajęcia sportowe: taekwondo,

- Zajęcia sportowe: szermierka,

- Zajęcia recyklingowe,

- Zajęcia kreatywne

 

 

 

Zajęcia dodatkowe na świetlicy  do pobrania tutaj!

Regulamin Świetlicy do pobrania tutaj!

Karta zgłoszenia do świetlicy do pobrania tutaj!

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.37.56
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.38.10
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.38.18
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.38.26
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.38.32
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.40.18
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.40.28
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.40.33
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.40.37
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.40.42
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.40.46
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.40.50
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.40.53
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.40.57
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.41.01
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.41.05
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.41.08
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.41.12
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.41.17
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.41.23
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.41.27
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.41.32
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.41.45
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.47.53
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.48.05
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.48.14
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.48.21
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.48.26
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.48.32
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.48.38
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.48.45
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.48.49
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.48.53
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.49.01
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.49.06
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.50.05
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.50.11
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.50.15
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.50.23
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.50.27
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.50.31
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.50.34
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.50.37
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.50.40
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.50.44
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.50.48
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.50.51
 • Zrzut ekranu 2018-04-09 o 08.50.55
Avatar

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
ul. Fontany 1
01-835 Warszawa
Telefon: 22 834 65 68
Fax: 22 834 85 35
E-mail: sekretariat@spnr214.pl